Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Wola > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (zwany dalej także Zakładem) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.
Wyłączenia:
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre treści (np. materiały informacyjne, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Zakład.
 • Dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Zakład nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Nowak-Nova, adres poczty elektronicznej dnowak@zgnwola.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 49 58 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znajdują się w pięciu lokalizacjach:
  1. Siedziba główna, 01-225 Warszawa, ul. Gen. J. Bema 70,
  2. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 33,
  3. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, 01-118 Warszawa, ul. Wawelberga 15,
  4. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 16,
  5. Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30.
 2. Siedziby Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców są niedostępne architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa prowadzona jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców znajdującym się w siedzibie głównej Zakładu.
 3. Do budynku siedziby głównej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 01-225 Warszawa, ul. Gen. J. Bema 70 prowadzą dwa wejścia. Wejście dla gości znajduje się na ul. Szymczaka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu.
 4. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (istnieje możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). Przed wejściem znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby.
 5. Przed wejściem dla gości oraz na parterze znajdują udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych w postaci specjalnych oznaczeń tj. linii naprowadzających oraz wypukłych elementów umieszczonych powyżej poziomu posadzki. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 6. Przed wejściem na korytarz, po lewej stronie umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca dane kontaktowe do poszczególnych komórek Zakładu.
 7. Obsługa interesanta prowadzona jest w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się na parterze budynku.
 8. W budynku nie ma windy. W przypadku konieczności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
 9. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 10. Przed budynkiem, przy wejściu od ul. Szymczaka, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje sie ono na wprost wejścia dla Interesantów. Dodatkowo, przy ul. Gen. J. Bema, wyznaczone jest także miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kasprzaka. To miejsce parkingowe jest w odległości około 30 metrów od drzwi wejściowych dla gości.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się w zakładce Komunikacja w języku migowym.

Aplikacje mobilne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się znajduje się na dodatkowej stronie.

 

W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola powołany został zespół do spraw dostępności.

Zespół realizuje zadania przewidziane w zarządzeniu nr 1172/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności.

Zadania te dotyczyć będą działań zmierzających do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i likwidacją barier utrudniających mieszkańcom Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie w obszarach dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej (zarządzenie nr 59/2020).

 
 
Wprowadził Ambroziak Aneta (ZGN Wola) 16-09-2020
Aktualizujący Pętkowski Paweł (Dzielnica Wola) 05-10-2020
Zatwierdzający Pętkowski Paweł (Dzielnica Wola) 05-10-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2020
Liczba odwiedzin: 703