Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rekrutacja

Druki dla kandydatów do pracy, pobierz:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (* doc)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (* pdf)
Oświadczenie dla kandydata (*doc)
Oświadczenie dla kandydata (*pdf)


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o złożenie aplikacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz oświadczenia dla kandydatów.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej "RODO), poinformować należy:

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa (dalej „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem  poczty skierowanej na adres Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §  1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.

Jak długo dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru ( art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282)). Po upływie tego okresu Administrator będzie usuwać podane przez Panią/Pana dane.


Komu Administrator udostępnia dane? 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane administratorom aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy, ponadto mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią 
z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Jakie są Pani/Pana prawa w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

-prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe.


W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W jaki sposób będą przetwarzane dane?

Gdy ma to zastosowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
37/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 10-11-2021 Szczegóły
34/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Informatyki Zakład Gospodarowania NIeruchomościami Wola 15-10-2021 Szczegóły
36/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Starszy Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 04-10-2021 Szczegóły
35/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Ekonomicznym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 01-10-2021 Szczegóły
29/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej w TZOM Koło Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 24-09-2021 Szczegóły
33/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 20-09-2021 Szczegóły
32/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Windykacji ZGN Wola 17-09-2021 Szczegóły
26/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej w Dziale Budynków Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 10-09-2021 Szczegóły
30/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 06-09-2021 Szczegóły
31/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Starszy referent (ds. zieleni) w Dziale Terenów Zewnętrznych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 06-09-2021 Szczegóły
28/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Terenów Zewnętrznych Zakład Gospodarowania NIeruchomościami Wola 30-08-2021 Szczegóły
25/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 27-08-2021 Szczegóły
24/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 27-08-2021 Szczegóły
23/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Informatyki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 23-08-2021 Szczegóły
27/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Młynów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 23-08-2021 Szczegóły
21/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Wspólnot MIeszkaniowych ZGN Wola 09-08-2021 Szczegóły
20/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Zasobów ZGN Wola 09-08-2021 Szczegóły
22/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Główny specjalista w Dziale Prawno-Organizacyjnym ZGN Wola 09-08-2021 Szczegóły

1


Wersja standardowa