Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Wola > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 
Zgodnie z zapisami statutu do głównych zadań  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy należą:


I.   Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - ustaleniami organów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
         1)  mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, 
         2)  powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.  

II.  Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

III. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m.st. Warszawy w odniesieniu do spraw należących zakresu działania Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ustaleniami organów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W szczególności przedmiotem działalności jest:

 • zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

            - eksploatowanie lokali,

            - organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,

            - utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,

 • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
 • pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
 • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali),
 • obsługa użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,
 • wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:

            - zarządzania nieruchomością,

            - remontów i modernizacji,

            - inwestowania w nieruchomość,

 • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami,
 • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami, rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami,
 • ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,
 • naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,
 • rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości,
 • dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów,
 • wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących  własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych,
 • występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.

 

 
 
Wprowadził BZMW/mfialkowska 03-10-2007
Aktualizujący bzmw/mfialkowska 07-07-2009
Zatwierdzający bzmw/mfialkowska 07-07-2009
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-07-2009
Liczba odwiedzin: 7078